طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلیمری در متریال های مختلف

کوپلینگ

کوپلینگ وسیله ای برای محورکردن موتوروشفت پمپ می باشد کوپلنگ ها درحقیقت برای موتورهای سانتری فیوژ،پمپ های  سانتری فیوژ(پمپ کلوزClose-Pomp) که شفت وموتوربه صورت  کسری قرار دارد توسط کوپلینگ متصل می باشد.کوپلینگ ها حرکت دورانی موتوررا به شفت پمپ منتقل کرده و باعث چرخش شفت و پروانه می شود،قبل اتصال کوپلینگ شفت پمپ و موتور را باید از هم محور بودن این دو اطمینان حاصل کرد.
انواع دسته بندی کوپلینگ :
1. کوپلینگ های solid یا ریجید کوپلینگ Rigid
2. کوپلینگ های Flexlibel یا انعطافی
3. کوپلینگ های مفصلی
4. کوپلینگ های انکودری
5. کوپلینگ های آلومینیومی
6. کوپلینگ های فنری
7. کوپلینگ های دنده ای
8. کوپلینگ های سه تکه ای با محورهای موازی باتحمل گشتاور بالا

برای مشاهده تصاویر کوپلینگ کلیک کنید.