طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی و پلیمری در متریال های مختلف

حضور صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت در نمایشگاه های بین المللی

دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست 1394
دهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست  1394
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری خوزستان 1395
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری خوزستان 1395
نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان آبان 1396
نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان آبان 1396
نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان آبان 1396
نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان آبان 1396
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی تهران 1397
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی تهران 1397
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی تهران 1397
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی تهران 1397
یازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست 1397
یازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست 1397
یازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست 1397

یازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست 1397

نمایشگاه صنعت لاستیک و پلاستیک، چاینا پلاس شانگهای 2018
نمایشگاه صنعت لاستیک و پلاستیک، چاینا پلاس شانگهای 2018
نمایشگاه صنعت لاستیک و پلاستیک، چاینا پلاس شانگهای 2018
نمایشگاه صنعت لاستیک و پلاستیک، چاینا پلاس شانگهای 2018
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران - اردیبهشت 1398
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران - اردیبهشت 1398
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران - اردیبهشت 1398
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی تهران - اردیبهشت 1398